מחלת מקצוע

"מחלת מקצוע" - מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע בתקנות לפי סעיף 85 והוא חלה בה, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי - עקב עיסוקו במשלח ידו.

 מחלת מקצוע היא מחלה שהעובד חלה בה עקב תנאי עבודתו, והיא מופיעה ברשימת מחלות המופיעה בתקנות הביטוח הלאומי.

  • המחלה תיחשב לעובד כמחלת מקצוע אם היא נגרמה לו באופן ישיר בשל חשיפה לחומרים או לסביבה, כחלק מתנאי העבודה.